םייתרוסמו םייתד םיללוצ תרובח - "הכלהכ הלילצ"

תונהל םייתרוסמו םייתד םיללוצ ולכוי הב תרגסמ רוציל ידכ המקוה "הכלהכ הלילצ"
.('דכו לוח ימיב תולילצ ,רשכ לכוא) םהייח חרואל םימיאתמה םיאנתב הלילצ תויוליעפמ
תלעותל יתובדנתה סיסב לע איה תונגראתההו םירבח תורשע הצובקה הנומ םויכ
.םירבחה
לכואה רשאכ םראש רוזאב הניפסמ הלילצ יראפס רפסמב ופתתשה הצובקהמ םירבח
 . (לארשימ ואבוה ןוזמהו לכואה ילכ) רשכ היה תוניפסה לע

.ראדה תועצמאב תועצומה תויוליעפה לע םינכדעתמ הצובקה ירבח
הצובקה ירבח ןיב רשקתל היהי ןתינ ותועצמאבש טנרטניאב  רתא הצובקל
(.'דכו תויוליעפ לע תועדוה ,ןוידה תצובקב ףתתשהל, הלילצל גוז-ןב שופיח)
ףרטצהל םיניינועמה .הצובקה תויוליעפמ תונהל םילוכי םייתרוסמו םייתד תו/םיללוצ
רטכש היראל ןופלטב תונפל םישקבתמ "הכלהכ הלילצ" תויוליעפ לע תועדוה לבקלו
םמש ריאשהל וא 04-6365592  054-865592 .לטל ברעה תועשב
 E-MAIL - ה תביתב ןופלטה רפסמו

 

דרוו טפוסורקימ טמרופב תופרטצהה ןולאש תדרוהל ץחל